Postanowienia ogólne

- Sklep internetowy dostępny pod adresem storemeandmom.com prowadzony jest przez Me&Mom Magdalena Kaczmarek, siedziba: ul Wileńska 4/8, 94-029 Łódź, Polska. NIP 7262613836 Regon : 381654976 

- Niniejszy Regulamin kierujemy  do Konsumentów oraz Przedsiębiorców prowadzących

własną działalność gospodarczą, korzystających z naszego Sklepu. W regulaminie zawarte

zostały zasady korzystania ze Sklepu internetowego, oraz zasady zawierania Umów

Sprzedaży z Klientem na odległość

DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

sprzedający: Me&Mom Magdalena Kaczmarek

Wileńska 4/8, 94-029 Łódź, Poland

NIP 7262613836

Regon: 381654976

Konsument - osoba fizyczna, zawierająca umowę ze Sprzedawcą

Przedsiębiorca -osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, posiadająca zdolność prawną prowadzenia działalności gospodarczej, uprawniającej do zawierania umów na odległość oraz zakupienia odzieży celem dalszej odsprzedaży

Klient: każdy podmiot dokonujący zakupu w sklepie

Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.storemeandmom.com

Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem poprzez adres internetowy naszego sklepu, bez fizycznej obecności stron 

Regulamin: niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego storemeandmom.com

Towar: produkty prezentowane i sprzedawane w Sklepie Internetowym.

Zamówienie - dobrowolne oświadczenie Klienta składane poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia prowadzące do zawarcia ze sprzedawcą  umowy sprzedaży

Konto - konto klienta w Sklepie, w ramach którego gromadzone są dane osobowe  podane przez Klienta oraz informacje o zawartych umowach i zrealizowanych zamówieniach w Sklepie.

Formularz rejestracji - formularz  umożliwiający założenie konta w sklepie.

Formularz zamówienia - formularz umożliwiający składnie zamówień

Koszyk – element Sklepu, do którego można dodawać wybrane produkty. Umożliwia

podgląd zamówienia

Produkt - dostępny w Sklepie towar

Umowa Sprzedaży - umowa klienta ze sklepem dotycząca zakupów produktów.

Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

Zamówienia hurtowe- zamówienia na kilka sztuk z modelu, składane przez właścicieli działalności gospodarczej umożliwiającej prawnie dalszą odsprzedaż towaru.

cena hurtowa- cena dla przedsiębiorców ustalana indywidualnie od ilości zamówienia hurtowego.

KONTO

Założenie konta jest dobrowolne, ułatwia składanie zamówień oraz umożliwia zapisywanie

się do newslettera. Aby założyć konto trzeba podać dane, wymagane w formularzu.

WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji

Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób niepełnoletnich lub posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna, z wyłączeniem zamówień, które mieszczą się w zakresie tzw. umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego.

Klient ma możliwość dokonania zakupów na dwa sposoby;  założyć konto i dokonać zamówienia bądź złożyć zamówienie bez zakładania konta, poprzez wybór produktów i dodanie ich do koszyka, gdzie następnie należy dokonać wyboru płatności i potwierdzić zamówienie. W koszyku opcjonalnie można dodać kod rabatowy. W obu sposobach składania zamówienia, konieczne jest wypełnienie formularza.

Wypełnienie formularza zamówienia jednoznaczne jest z zawarciem przez Kupującego umowy sprzedaży i akceptacją regulaminu sklepu.

Podane na stronie ceny są cenami odpowiednio: w polskich złotych dla rejonu polski , w rublach dla Rosji oraz w euro dla wersji angielskiej strony sklepu. Ceny zawierają podatek VAT

W podsumowaniu zamówienia widnieje informacja o łącznej cenie przedmiotu zamówienia oraz o kosztach dostawy. O wszelkich kosztach Klient jest informowany w trakcie wypełniania formularza zamówienia.

Sklep Me&Mom nie posiada innych ukrytych kosztów.

Po przyjęciu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o przyjęciu zamówienia do realizacji. Potwierdzenie nastąpi poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej który został wpisany przez Klienta do formularza podczas składania zamówienia.

Zamówienie zostaje zapisane w systemie sklepu internetowego jako dowód zawarcia umowy.

Zastrzegamy sobie prawo do nie łączenia kilku zamówień.  

W przypadku stwierdzenia bądź podejrzenia przez sprzedającego podania nieprawdziwych danych przez klienta,  sklep ma prawo odstąpić od realizacji zamówienia. W takim wypadku  powiadomi klienta mailowo, bądź telefonicznie .

Wysyłki realizujemy zwykle w przeciągu 2 dni roboczych, od dnia wpływu środków za zamówienie  na konto Sklepu. ( sklep zastrzega sobie prawo do wydłużenia tego czasu do 7 dni roboczych. W przypadku, gdy czas ten miałby ulec wydłużeniu, klient zostanie poinformowany mailem.

Realizacja zamówień hurtowych zwykle trwa około 3-7 dni roboczych, uzależniona jest od ilości zamówienia i liczona jest od dnia opłacenia faktury proformy i również może ulec wydłużeniu.

Zamówienia poprzez stronę sklepu można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu, włączając święta i dni wolne od handlu. Zamówienia złożone w weekendy święta oraz inne dni wolne realizowane będą w pierwszy następujący dzień roboczy 

Sklep zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia działalności sklepu w przypadku, modernizacji, prac technicznych bądź urlopu. Informacje o czasowym zawieszeniu działalności zawsze będą pojawiać się na stronie internetowej sklepu.

W przypadku nieodnotowanie płatności za zamówienie na rachunek Sklepu bądź platform pośredniczących w transakcji (serwisów PayU, PayPal) w terminie 5 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulację zamówienia. 

W takiej sytuacji można powtórnie złożyć zamówienie oraz opłacić je w terminie nieprzekraczającym kolejnych 5 dni.

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie czasu realizacji zamówienia, w przypadku, kiedy klient podał błędne, bądź niekompletne dane..

Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia.

Sklep zastrzega sobie prawo do odrzucenia zamówienia w przypadku:

a. błędnego wypełnienia formularza zamówienia oraz braku potwierdzenia zamówienia (przez błędne wypełnienie formularza należy rozumieć również jego częściowe wypełnienie),

b. braku zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sklepu w terminie 5 dni roboczych od dnia potwierdzenia prze Klienta zamówienia,

c. nieodebrania wysłanej do Klienta przesyłki.

Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Na stronie internetowej sklepu www.storemeandmom.com nie dopuszcza się,   prowadzenia żadnych działań mogących zakłóć funkcjonowanie sklepu. w tym: rozsyłanie spamu, umieszczania reklam, prowadzenia jakiejkolwiek działalności marketingowej oraz ingerowania w zawartość strony.

Sklep w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.

CENY PRODUKTÓW I KOSZTY PRZESYŁKI

Ceny zamieszczane przy oferowanym przez Sklep produkcie zawierają podatek VAT i są podawane odpowiednio w polskich złotych dla Polskiej wersji językowej sklepu. W  dla walucie euro dla Angielskiej oraz Rosyjskiej wersji językowej sklepu.

Cena podana przy produkcie nie zawiera informacji o kosztach przesyłki.

Koszty przesyłki uzależnione są od regionu świata i dostępne w zakładce „dostawa”

Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.

Koszty przesyłki doliczane są do sumy zamawianych produktów i ponosi je Klient.

Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient powinien sprawdzić w jego obecności stan opakowania zewnętrznego przesyłki. W przypadku uszkodzenia opakowania przesyłki Klient powinien sporządzić, wraz z kurierem, protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Odbiorcę i kuriera.

DOPUSZCZALNE FORMY PŁATNOŚCI

on-line za pomocą serwisów: PayPal/ Przelewy24

przelewem na konto Sklepu w PKO BP (numer konta w zakładce "dostawa i płatność")

przy użyciu karty kredytowej

REKLAMACJE I ZWROTY TOWARU

Zgodnie z art.27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ((t j. Dz.U. z 2017 poz. 683), Klient, będący konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, może zrezygnować z Towaru zakupionego w Sklepie, bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki.

Klient odstępujący od umowy, zobowiązany jest do jednoczesnego odesłania Towaru ( nie może nosić śladów użytkowania) wraz z dowodem zakupu oraz wypełnionym formularzem

Sklep zobowiązany jest zwrócić Klientowi zapłaconą przez niego cenę przelewem na wskazany przez niego numer rachunku bankowego lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu wraz z towarem i dowodem zakupu.

Przed złożeniem reklamacji klient ma obowiązek poinformować sklep (telefonicznie lub mailowo), aby sklep dokonał zlecenia odbioru przesyłki. W przypadku uznania reklamacji koszty pokrywa sklep. W przypadku odrzucenia reklamacji koszty pokrywa kupujący. 

Reklamacje należy składać w formie pisemnej. Jednocześnie z reklamacją należy odesłać Towar, którego reklamacja dotyczy. Towar winien być odesłany w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu z kompletną jego zawartością.

Przed wysłaniem reklamacji w formie pisemnej zaleca się wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy ze Sklepem.

Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić stan opakowania. W przypadku, gdy opakowanie nosi znamiona uszkodzenia nie należy przyjmować przesyłki i w obecności doręczyciela sporządzić protokół szkody. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu należy zgłosić bezzwłocznie. Do reklamacji należy załączyć informacje na temat daty i sposobu doręczenia Towaru, a w miarę możliwości także informacje na temat doręczyciela.

Wszystkie reklamacje rozpatrywane są indywidualnie.

W przypadku, gdy Klientem nie jest konsument w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne na podstawie art. 558 § 1 kodeksu cywilnego.

Prawo zwrotu przysługuje wyłącznie Klientom będącym osobami fizycznymi. Prawo zwrotu nie przysługuje podmiotom prawnym i osobom prowadzącym działalność gospodarczą, jeżeli produkt został zakupiony na potrzeby firmy (osoby prawnej, działalności gospodarczej).

Sklep nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

Reklamacje (Link pdf) wraz z dowodem zakupu tego produktu od Sklepu należy zgłaszać na adres e-mail: office@storemeandmom.com, lub w formie tradycyjnej, pocztą na adres Sklepu Me&Mom Magdalena Kaczmarek, Wileńska 4/8, 94-029 Łódź, Poland

Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od daty otrzymania przesyłki zwrotnej zawierającej zakupiony towar bez oznak użytkowania oraz poprawnie wypełniony formularz zwrotu.

W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub, jeżeli wymiana nie będzie możliwa, zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 dni od daty otrzymania od Klienta wadliwego produktu. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za koszt wysyłki reklamowanego lub zwracanego towaru.

Różnice pomiędzy wizualizacją produktu wynikającą z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) a rzeczywistym wyglądem produktu nie mogą być podstawą reklamacji. W takim wypadku można zastosować procedurę zwrotu.

Klient zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży internetowej bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty wydania produktu (daty otrzymania przesyłki). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem (link pdf). Oświadczenie, o którym tu mowa należy przesłać na adres magazynu Sklepu (pkt I Postanowienia ogólne) lub skan podpisanego oświadczenia na adres mailowy Sklepu. W przypadku skorzystania przez Klienta z ww. uprawnienia, zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

W sytuacji, gdy Klient NIE odbierze wysłanej przez sklep przesyłki i zamówienie do nas wróci, Klient może ponownie złożyć Zamówienie, po uprzedniej zgodzie sprzedawcy. Na opłatę do pokrycia przez Klienta składać się będą : wartość zamówionych towarów, koszty ponownej przesyłki + koszty koszty, jakie Usługodawca poniósł w związku z nadaniem poprzedniej przesyłki oraz odebraniem zwróconej paczki i

W przypadku braku kontaktu z Klientem lub braku możliwości odebrania przesyłki przez Klienta, Usługodawca po upływie 60 dni od dnia przyjęcia zwrotnej przesyłki, (licząc od daty zawartej na stemplu pocztowym), anuluje zamówienie bez możliwości zwrotu należności za zamówienie i ponownej realizacji Zamówienia po upływie tego terminu. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie.

Reklamacje i wszelką korespondencję wymagającą formy pisemnej, w tym oświadczenie o odstąpieniu od umowy, oraz zwroty Towarów należy kierować na adres Me&Mom Magdalena Kaczmarek, Wileńska 4/8, 94-029 Łódź, Poland

W każdym przypadku, gdy Klient odsyła/zwraca Towar zobowiązany jest do załączenia do niego dowodu zakupu (faktury) oraz wypełnionego formularza zwrotu/reklamacji

DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Me&Mom Magdalena Kaczmarek, Wileńska 4/8, 94-029 Łódź, NIP 7262613836,

Przetwarzanie danych podanych przez Klientów odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych(tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219), a także Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych ( RODO ).

Klient składając zamówienie podaje swoje dane dobrowolnie.

Sklep gwarantuje, iż podane przez Klienta dane osobowe będą przetwarzane i wykorzystywane tylko dla celów niezbędnych dla realizacji zamówienia.

Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, dokonywania w nich zmian, a także żądania ich usunięcia.

W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

Płatność

Dostępne metody płatności:

- przelew bankowy (numer konta)

- przelewy internetowe

- płatność karta kredytową

- Paypal

NEWSLETTER

klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub poprzez stronę internetową. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu.

Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez zgłoszenie prośby do administratora danych lub klikając na link dezaktywujący, znajdujący się w każdej wiadomości Newslettera.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uwagi i zastrzeżenia dotyczące działania strony www.storemeandmom.com oraz uwagi dotyczące Towarów udostępnianych przez Sklep bądź realizacji zamówień należy zgłaszać na adres: office@storemeandmom.com  lub pisemnie na adres wskazany w części I. Regulaminu.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta.

Product added to wishlist

Nasz Sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te nie zmieniają ustawień Twojego urządzenia, umożliwiają Ci korzystanie w pełni z naszego sklepu.
Możesz usunąć pliki cookies bądż zablokować ich wykorzystanie w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej